Home其他樓宇資訊【租樓攻略】盤點租樓不可不知的注意事項,順便教你如何問業主減租!

【租樓攻略】盤點租樓不可不知的注意事項,順便教你如何問業主減租!

過去好多香港人都會受到傳統思想影響覺得成家立室是需要買樓置業,買了樓個人才會踏實。但對於新世代的年青人,租樓能夠給他們自由及彈性,最主要不需要擔心首期的問題。雖然作為租客當單位出現問題都可以直接找業主處理,但是租樓過程並非這麼直接簡單。今文ROOTS上會將會與大家一一拆解各種租樓注意事項!

除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。

獨家A.I.按揭評估:A.I.按揭評估】預測按揭批核機會
首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請
按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽
智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額
最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊

租樓有什麼好處?

大部分人一聽見要租樓就會覺得租樓就等如幫人供樓,但其實租樓亦有各種的好處。首先租樓需要的開支較買樓低。買樓除了要俾首期之外要交裝修費、管理費差餉地租印花稅等等。對於剛剛入行的打工仔一開始未必會有足夠的資金負擔。然而,租樓人士每月繳交的租金一般已經包含差餉及管理費。租客只需要自行處理水電煤及繳交一個月上期租金及兩個月按金就可以開始租樓。另外,對於不太確定自己將來的人士,租樓是一個不錯的選擇因為一般只需要提早一個月通知就可以終止租約,可以有較大的彈性。相反,業主如果想即時賣樓都需要時間放盤,而且等成交至少都要兩個月時間處理。

與此同時,請大家不要誤以為沒有足夠首期資金的人士才會選擇租樓。其實,現時有不少有能力的人士情願選擇租樓,然後將原本可以當作首期的資金投資在其他地方獲取更佳回報。有留意開香港市場的人士都知道一般物業的回報相對保守穩定,對於希望有更佳回報的投資者買樓未必是一個最好的選擇。因此,租樓絕對有它吸引之處。

租樓有什麼壞處?

正所謂刀沒有兩頭利,租樓有好處自然亦有壞處。首先,決定租樓就要有心理準備租金水平會隨著市場環境影響而浮動。經濟好的時候租金當然會較為昂貴,經濟差時租金自然會下滑。另外上述有提到租客只需要一個月通知其就可以終止租約,同時間只要過了「死約」期後,業主可以要求加租或終止租約。在這個情況,租客只能夠忍痛接受或者另覓居所。最值得留意的是,作為租客租樓是不能夠隨意改動單位間隔。換言之,一般業主不會讓租客對單位進行裝修欠缺彈性。對於較有個性,對單位裝修有要求的租客,租樓未必是最好的選擇。

最後,站立於理財角度,交租是一項沒有投資價值或儲蓄價值的支出,每月的租金更是變相為業主「供樓」。再者,當政府每次推出紓困措施都會圍繞協助業主提供差餉寬免,比較少會為租客提供補助。

租樓時有什麼需要注意?

第一次租樓,少不免會感到無助而且會擔心被代理或業主呃。不過租客只需要留意以下要點就可以大大減低中伏機會!

 • 親身搵樓及睇樓 – 租樓同買樓一樣都不能走捷徑,租客需要用心找出適合自己的樓盤。租客可以找相熟地產代理帶睇睇不同類型的單位,感受一下自己最喜歡什麼,最適合什麼。值得留意,如果租客找到心儀單位之後應該要驗樓。不要以為驗樓師買樓專利,租樓都需要驗樓。租客可以檢查單位窗身滲水、甩灰、去水位、冷氣力度等等。如果可以的話,建議各位睇樓人士選擇兩個不同時段(例如早晚各一次)睇樓,了解一下單位在不同時段會否有不同的感覺出現。
 • 了解代理盤及自讓盤 – 現時坊間有兩種盤類,包括代理盤及自讓盤。代理盤意思透過地產代理放租的單位,自讓盤就是業主自己在放盤網放盤的單位。一般合資格及有擔當的地產代理會協助安排整個租樓流程,包括處理租約、按金、查冊、及打釐印等等,不過租客及業主要繳付地產代理佣金。如果租客想節省開支可以自行處理,不過首先必須要了解整個租樓流程,而且要有心理準備代理盤選擇會較自讓盤多。
 • 了解業主 – 租客可以要求地產代理或自行到土地註冊處查冊確認單位業主與本人相符,以及業權完整,提防有人冒認業主,收取訂金之後消失的情況。
 • 租樓開支 – 一般來講租樓都會需要準備俗稱的「兩按一上」,即兩個月按金,一個月上期(即第一個月的租金)。另外,如果單位屬於代理盤最好準備多半個至一個月的租金作為代理佣金。租客總共預計需要 3.5-4 個月租金的資金作為租樓開支。
 • 提早安排交租 – 如果租客想為業主留下一個好印象爭取承租心儀單位,不妨可以考慮與業主討論有關租金安排。筆者建議最低限度提出安排自動轉賬交租,這個做法有機會可以為租金爭取折扣。再進一步,如果租客能力許可可以考慮一次過繳交半年或一年租金。當業主提早收取租金,可以排除租霸風險,引致願意減租。
 • 留意租約租期及通知期 – 簽署租約前租客應該帶齊身份證及工作證明文件證明有穩定收入。最緊要是談好租約的租期是否「一年生約,一年死約」或其他。當其中一方在死約期間終止租約,另一方有機會需要賠償死約期間餘下未繳交的租金。在生約期間,終止合約時只需要在訂立的通知期後終止租約便可,之後便可退回按金,通知期一般為一個月。
 • 了解免租期 – 一般租約都有機會設有免租期。租樓過程牽涉搬屋、搬傢俬等,而簽約後可能需要安排時間搬入,因此租客可以要與業主訂立起租日。在起租日之前一般可以爭取約3日至一星期不等的免租期。不時會有些業主希望在特定時間起租,所以若以盡早決定,可以爭取的免租期就更長。
 • 看清單位費用誰負責 – 租樓一般都會牽涉差餉地租、管理費及水電煤費用。租約應該列明清楚誰負責這些費用開支。維修方面,常見做法是電器損壞由租客承擔,樓宇結構問題便是業主負責。但如果租客睇樓時留意到水龍頭有少少漏水,或冷氣機製冷不夠等問題,建議簽約前提出,並於租約上寫明此項日後如需維修由哪方負責。
 • 水電煤抄錶 – 若租約不包括水電煤就要事先了解水費、電費、及煤氣費的計算方法。一般來講每個單位都會設有獨立水電錶可以抄低當時度數作為參考。如果租客租住套房就會用分錶安排,這個情況就更需要每月抄一次錶。
 • 了解裝修及原裝家電安排並為單位拍照記錄 – 每個租盤或多或少都會包含一些家電例如廚具、冷氣、熱水爐等等。租客必須確保與業主安排好萬一這些設備出現問題誰會負責。另外,如果單位有需要進行特別大的裝修就必須要事先與業主溝通好並列明退租之後會否還原或保留。不過,一般來講業主都不會允許租客進行這種的改動,就算連鑽牆都未必會允許。最後提提大家,入伙前先影相確保所有事物都有留底以免退租時有爭執。
 • 為租約打釐印 – 不論租約是自行安排,還是由地產代理提供,簽署好的租約必須送往稅局打釐印。以一般為期兩年的租約來計算,釐印費約為月租的5%,業主租客各自支付一半。根據稅務局陳述“租約須於簽署日期後的30 天內加蓋印花。租約的開始實施日期與加蓋印花時限並無關聯。一份未蓋印花的租約不得在民事訴訟程序中收取為證據,亦不得被任何公職人員或法人團體予以存檔或憑以行事。” 換句話講,打完釐印後可以保障雙方。萬一將來有糾紛,兩方都可以憑著租約為證據採取法律行動。如果業主聲稱不會打釐印,租客簽約前就要三思。
 • 買保險 – 一般來講單位會牽涉火險或家居保險。租客是不需要安排火險因為應該是業主的責任,以保障樓宇結構部分。至於家居保險則由住客自行決定是否購買,以保障家中財物。

如何為單位向業主減租?

在整體經濟或樓市不明朗的時候,正是租客與業主溝通減租的機會。正如上述所講,租客可以考慮一次過交半年至一年租金、安排自動轉賬、提交過去準時交租記錄作為議價的籌碼。不過值得留意的是,在相量租金必須要確保原先租約(如有)沒有列明任何條款關於議租,並確保已經過了死約期限。訂立新租金之後,業主應該要更新租約並再為租約從新繳付印花稅,保障雙方利益。與此同時,如果原先有繳交按金,業主應該退回按金並因應新租約收取按金。

如果大家對於買樓或申請按揭過程有任何疑問,想了解更多,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即按下方WhatsApp連結或Email電郵聯絡我們了解更多!

立即 WhatsApp ROOTS上會!

如果大家對於買樓或申請按揭有任何疑問,或者想了解更多置業相關的資訊,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即聯絡我們了解更多!

ROOTS上會3大服務

全港首個按揭科技平台「ROOTS上會」致力為每位香港人解決「上車」及「上會」煩惱。

獨家A.I.按揭評估

只需要3分鐘填寫置業需要,簡單申報個人財政狀況,便可即時獲取網上按揭報告分析個人負擔能力。

首創網上按揭申請表

5分鐘遞交網上按揭申請表即可申請全港銀行按揭,可自行挑選或由系統分析合適的銀行,隨時隨地方便快捷。

最詳盡按揭利率回贈資訊

ROOTS 每日向銀行取得最新按揭資訊,為各位搜羅最低利率 offer 及最高回贈優惠。

ROOTS上會是誰?

ROOTS上會獨家優惠

ROOTS上會好師傅裝修優惠

獨家裝修現金券、免費裝修諮詢、師父上門度尺報價、驗樓服務、裝修工程折扣等等。

Circa London Logo | ROOTS上會

ROOTS上會夥拍Circa London為香港人提供一站式英國物業投資及按揭服務。

One Degree Logo ROOTS上會

最新按揭火險客戶優惠。隨時網上投保,幫你慳錢又慳力。

相關樓市按揭資訊

【按揭成數】最新2023按揭成數懶人包,話你知買樓借到幾多要幾多首期!

ROOTS上會經常收到客人搵究竟自己買樓可以借最多幾多成按揭,因此我們特意為各位准業主整合最新的按揭成數懶人包,方便各位了解自己可以借最高幾多按揭成數及需要幾多首期。 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 什麼是按揭成數? 金管局因應不同樓價、物業、情況等而制定銀行最多可以為物業借出幾多錢,一般都會用一個百分比去計算。換句話講,金管局有明文規定銀行最多可以為一份按揭申請借幾多錢,銀行可以借少過規定的上限,但不能借超過列明上限。知道銀行最高按揭成數就代表你會知道你需要幾多首期。 按揭成數上限(非按揭保險申請) 按揭成數一般來講都會用按揭保險或者非按揭保險來劃分。盤古初開的時候,銀行或者按揭世界都沒有所謂的按揭保險,只有每間銀行訂立願意借最多幾多按揭成數。現今階段,在沒有按揭保險的情況下,樓價1000萬或以下的按揭申請只能夠批最多60%按揭,而貸款額上限為港幣500萬。如果收入非源自於香港的話最高按揭成數只能夠是樓價的50%,而貸款額上限為港幣400萬。同時,樓價1000萬以上的物業一律只能夠借樓價50%作為按揭。若收入非源自於香港,成數就會減低一成,最多只能夠借4成。最後根據金管局指引,用資產淨值借按揭而非用收入借按揭的話,銀行的最高按揭成數為之40%。 申請人於香港未持有任何形式按揭   最高按揭成數(收入源自香港) 最高按揭成數(收入非源自香港) HKD$1000萬或以下 60% (上限500萬) 50%(上限400萬) HKD$1000萬以上 50% 40% 資產淨值批核 (不論物業價值) 40% 40% 適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約: 物業價格 最高按揭成數 1500 萬港元或以下 70% 1500 萬港元以上至1750 萬港元或以下 60% - 70% (貸款上限為1,050 萬港元) 1750 萬港元以上至3000 萬港元或以下 60% 3000 萬港元以上至3600 萬港元或以下 50% - 60% (貸款上限為1,800 萬港元) 3600萬港幣以上 50% 新按揭保險最高按揭成數上限 看到這裡的讀者心裡可能會想,怎麼可能每個香港人都能夠負擔四成或五成首期去買樓,借五成-六成按揭。所以香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於1999年3月推出按揭保險計劃,至此買樓人士可以通過按揭保險借更高的按揭成數。透過按揭保險推高按揭成數上限能夠大大幫助香港人置業,減輕置業壓力。 在最新的 2022財政預算案,財政司司長陳茂波宣佈推出放寬按揭保險限制(新按保計劃/波叔plan),意思將按揭成數門檻進一步減低,比2019年特首林鄭月娥(林鄭plan)更為放寬。現階段樓價介乎400萬至1000萬的物業都可以借最高90%按揭;樓價1000萬至1125萬可以借80%按揭至90%按揭,而貸款額上限為900萬港元;樓價1125萬港元以上至1200萬港元以下可以借最多80%按揭;樓價1200萬港元以上至1920萬港元以下可以借最多50%至80%按揭,而貸款額上限為960萬港元。 值得留意的是,如果要申請按揭保險借高成數按揭提供按揭成數上限,所有申請人及擔保人都必須將物業用作自住用途。 物業價格 最高按揭成數 400萬港元以上至1000萬港元 90%* 1000萬港元以上至1125萬港元以下 80%-90%(貸款上限為900萬港元)* 1125萬港元以上至1200萬港元以下 80%# 1200萬港元以上至1920萬港元以下 50%-80%(貸款上限為960萬港元)* *申請人需要為首次置業人士及有固定收入,若未能滿足要求便能借最多80%#申請人不需要為首次置業人士及固定收入 適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約: 物業價格 最高按揭成數 400 萬港元以上至1,000 萬港元或以下 90%* 1,000...

【啟德海灣 KT Marina】|主打兩房單位|啟德跑道區

啟德海灣 KT Marina位於啟德跑道區,分兩期發展,合共提供2,138伙,將會先推出第一期—啟德海灣1,提供一房至三房戶型,主打兩房單位。啟德海灣 KT Marina 第一期最快於十月推售,不知道開價會不會有驚喜呢? 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】一手樓花置業懶人包【樓花攻略】了解買入程序、必須注意的事項【新盤收樓】樓花收樓程序一覽!【樓花按揭懶人包】睇清一手新盤即供建期利弊及如何影響按揭? 【買樓花】抽一手新盤流程攻略、樓書價單分析及按揭攻略!【買樓花】抽一手樓不可不知的6大中伏位及注意事項! 啟德海灣 KT Marina 基本資料 地址啟德承豐道15號發展商嘉華國際、會德豐地產、中國海外座數2座第一期:一幢住宅大廈,分為2A、2B、2C座層數暫未公佈伙數2,138伙 (第一期:1,017伙,第二期:1,121伙)實用面積暫未公佈戶型一房至三房戶型預計關鍵日期第一期:2024年12月31日第二期:2025年12月31日校網小學:34校網;中學:九龍城區 啟德海灣 KT Marina 戶型分析 啟德海灣 KT Marina 第一期提供一房至三房戶型,主打兩房單位。 房型實用面積伙數一房280呎起38%兩房480呎起55%三房580呎起7%合共1,017伙 啟德海灣 KT Marina 價單 暫未公佈,稍後更新。 啟德海灣 KT Marina 示範單位 暫未公佈,稍後更新。 啟德海灣 KT...

【樓花按揭懶人包】睇清一手新盤即供建期利弊,兩種計劃如何影響按揭?

買樓花,揀建期還是即供好?選擇即供或建期計劃會影響買家付款時間,同時影響申請按揭的安排。不少客人因揀錯plan,而大失影響預算,最終撻訂。ROOTS上會今次為大家分析即供與建期,方便大家買樓時清晰知道揀邊個按揭計劃。 已更新金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施! 已更新按證保險公司於2023年9月22日宣布,修訂樓花住宅物業使適用的合資格準則與已落成住宅物業看齊! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! https://youtu.be/8-UQ-dvDlC8 什麼是即供期付款計劃? 即供期顧名思義代表買家若要買入現樓或樓花便要立即繳交整筆樓價。換句話講,除非有能力”full pay”,需要按揭人士便要於買賣成交日期前獲得銀行批核按揭貸款,將該筆貸款連同首期交付給發展商然後馬上開始供款。由於該計劃會衍生額外供樓開支即供期計劃適合首次置業人士。如果你已經有樓有按揭,你要再借上借就更難,因為壓力測試會收緊,變相你需要更多收入才能應付。 即供期付款計劃有什麼好處? 市面上即供期計劃的定價都會比建築期付款計劃低(樓花期越長折扣率越高) 樓花600萬內物業可用舊按揭計劃借8成上按揭保險 即供期付款計劃有什麼壞處? 樓花不能用林鄭plan高成數按揭 未入伙要先供樓,對於正在供樓中的換樓客這筆額外開支必定加重生活負擔 需要問銀行借錢的買家宜先確保銀行可批核按揭貸款再落訂買樓免除撻訂風險,尤其是手上已有物業買家因為壓力測試會因此收緊 即供期付款計劃按揭成數 樓價 即供計劃非按揭保險最高成數 即供計劃按揭保險最高成數 400 萬港元或以下 60% 90% 400 萬港元以上至450 萬港元或以下 60% 80% - 90% (貸款上限為360 萬港元) 450 萬港元或以上至600 萬港元以下 60% 80% (貸款上限為480 萬港元) 600 萬港元以上至800 萬港元或以下  60% 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 800萬港元以上至900萬港元或以下  60%或500萬港元取低者 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 900 萬港元以上至1000 萬港元或以下 500萬港元 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 1000 萬港幣以上 50% 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 根據金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施,更新如下: 樓價即供計劃非按揭保險最高成數即供計劃按揭保險最高成數400 萬港元或以下70%90%400 萬港元以上至450 萬港元以下70%80%...

其他最新資訊

【按揭成數】最新2023按揭成數懶人包,話你知買樓借到幾多要幾多首期!

ROOTS上會經常收到客人搵究竟自己買樓可以借最多幾多成按揭,因此我們特意為各位准業主整合最新的按揭成數懶人包,方便各位了解自己可以借最高幾多按揭成數及需要幾多首期。 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 什麼是按揭成數? 金管局因應不同樓價、物業、情況等而制定銀行最多可以為物業借出幾多錢,一般都會用一個百分比去計算。換句話講,金管局有明文規定銀行最多可以為一份按揭申請借幾多錢,銀行可以借少過規定的上限,但不能借超過列明上限。知道銀行最高按揭成數就代表你會知道你需要幾多首期。 按揭成數上限(非按揭保險申請) 按揭成數一般來講都會用按揭保險或者非按揭保險來劃分。盤古初開的時候,銀行或者按揭世界都沒有所謂的按揭保險,只有每間銀行訂立願意借最多幾多按揭成數。現今階段,在沒有按揭保險的情況下,樓價1000萬或以下的按揭申請只能夠批最多60%按揭,而貸款額上限為港幣500萬。如果收入非源自於香港的話最高按揭成數只能夠是樓價的50%,而貸款額上限為港幣400萬。同時,樓價1000萬以上的物業一律只能夠借樓價50%作為按揭。若收入非源自於香港,成數就會減低一成,最多只能夠借4成。最後根據金管局指引,用資產淨值借按揭而非用收入借按揭的話,銀行的最高按揭成數為之40%。 申請人於香港未持有任何形式按揭   最高按揭成數(收入源自香港) 最高按揭成數(收入非源自香港) HKD$1000萬或以下 60% (上限500萬) 50%(上限400萬) HKD$1000萬以上 50% 40% 資產淨值批核 (不論物業價值) 40% 40% 適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約: 物業價格 最高按揭成數 1500 萬港元或以下 70% 1500 萬港元以上至1750 萬港元或以下 60% - 70% (貸款上限為1,050 萬港元) 1750 萬港元以上至3000 萬港元或以下 60% 3000 萬港元以上至3600 萬港元或以下 50% - 60% (貸款上限為1,800 萬港元) 3600萬港幣以上 50% 新按揭保險最高按揭成數上限 看到這裡的讀者心裡可能會想,怎麼可能每個香港人都能夠負擔四成或五成首期去買樓,借五成-六成按揭。所以香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於1999年3月推出按揭保險計劃,至此買樓人士可以通過按揭保險借更高的按揭成數。透過按揭保險推高按揭成數上限能夠大大幫助香港人置業,減輕置業壓力。 在最新的 2022財政預算案,財政司司長陳茂波宣佈推出放寬按揭保險限制(新按保計劃/波叔plan),意思將按揭成數門檻進一步減低,比2019年特首林鄭月娥(林鄭plan)更為放寬。現階段樓價介乎400萬至1000萬的物業都可以借最高90%按揭;樓價1000萬至1125萬可以借80%按揭至90%按揭,而貸款額上限為900萬港元;樓價1125萬港元以上至1200萬港元以下可以借最多80%按揭;樓價1200萬港元以上至1920萬港元以下可以借最多50%至80%按揭,而貸款額上限為960萬港元。 值得留意的是,如果要申請按揭保險借高成數按揭提供按揭成數上限,所有申請人及擔保人都必須將物業用作自住用途。 物業價格 最高按揭成數 400萬港元以上至1000萬港元 90%* 1000萬港元以上至1125萬港元以下 80%-90%(貸款上限為900萬港元)* 1125萬港元以上至1200萬港元以下 80%# 1200萬港元以上至1920萬港元以下 50%-80%(貸款上限為960萬港元)* *申請人需要為首次置業人士及有固定收入,若未能滿足要求便能借最多80%#申請人不需要為首次置業人士及固定收入 適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約: 物業價格 最高按揭成數 400 萬港元以上至1,000 萬港元或以下 90%* 1,000...

【啟德海灣 KT Marina】|主打兩房單位|啟德跑道區

啟德海灣 KT Marina位於啟德跑道區,分兩期發展,合共提供2,138伙,將會先推出第一期—啟德海灣1,提供一房至三房戶型,主打兩房單位。啟德海灣 KT Marina 第一期最快於十月推售,不知道開價會不會有驚喜呢? 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】一手樓花置業懶人包【樓花攻略】了解買入程序、必須注意的事項【新盤收樓】樓花收樓程序一覽!【樓花按揭懶人包】睇清一手新盤即供建期利弊及如何影響按揭? 【買樓花】抽一手新盤流程攻略、樓書價單分析及按揭攻略!【買樓花】抽一手樓不可不知的6大中伏位及注意事項! 啟德海灣 KT Marina 基本資料 地址啟德承豐道15號發展商嘉華國際、會德豐地產、中國海外座數2座第一期:一幢住宅大廈,分為2A、2B、2C座層數暫未公佈伙數2,138伙 (第一期:1,017伙,第二期:1,121伙)實用面積暫未公佈戶型一房至三房戶型預計關鍵日期第一期:2024年12月31日第二期:2025年12月31日校網小學:34校網;中學:九龍城區 啟德海灣 KT Marina 戶型分析 啟德海灣 KT Marina 第一期提供一房至三房戶型,主打兩房單位。 房型實用面積伙數一房280呎起38%兩房480呎起55%三房580呎起7%合共1,017伙 啟德海灣 KT Marina 價單 暫未公佈,稍後更新。 啟德海灣 KT Marina 示範單位 暫未公佈,稍後更新。 啟德海灣 KT...

【樓花按揭懶人包】睇清一手新盤即供建期利弊,兩種計劃如何影響按揭?

買樓花,揀建期還是即供好?選擇即供或建期計劃會影響買家付款時間,同時影響申請按揭的安排。不少客人因揀錯plan,而大失影響預算,最終撻訂。ROOTS上會今次為大家分析即供與建期,方便大家買樓時清晰知道揀邊個按揭計劃。 已更新金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施! 已更新按證保險公司於2023年9月22日宣布,修訂樓花住宅物業使適用的合資格準則與已落成住宅物業看齊! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! https://youtu.be/8-UQ-dvDlC8 什麼是即供期付款計劃? 即供期顧名思義代表買家若要買入現樓或樓花便要立即繳交整筆樓價。換句話講,除非有能力”full pay”,需要按揭人士便要於買賣成交日期前獲得銀行批核按揭貸款,將該筆貸款連同首期交付給發展商然後馬上開始供款。由於該計劃會衍生額外供樓開支即供期計劃適合首次置業人士。如果你已經有樓有按揭,你要再借上借就更難,因為壓力測試會收緊,變相你需要更多收入才能應付。 即供期付款計劃有什麼好處? 市面上即供期計劃的定價都會比建築期付款計劃低(樓花期越長折扣率越高) 樓花600萬內物業可用舊按揭計劃借8成上按揭保險 即供期付款計劃有什麼壞處? 樓花不能用林鄭plan高成數按揭 未入伙要先供樓,對於正在供樓中的換樓客這筆額外開支必定加重生活負擔 需要問銀行借錢的買家宜先確保銀行可批核按揭貸款再落訂買樓免除撻訂風險,尤其是手上已有物業買家因為壓力測試會因此收緊 即供期付款計劃按揭成數 樓價 即供計劃非按揭保險最高成數 即供計劃按揭保險最高成數 400 萬港元或以下 60% 90% 400 萬港元以上至450 萬港元或以下 60% 80% - 90% (貸款上限為360 萬港元) 450 萬港元或以上至600 萬港元以下 60% 80% (貸款上限為480 萬港元) 600 萬港元以上至800 萬港元或以下  60% 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 800萬港元以上至900萬港元或以下  60%或500萬港元取低者 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 900 萬港元以上至1000 萬港元或以下 500萬港元 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 1000 萬港幣以上 50% 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 根據金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施,更新如下: 樓價即供計劃非按揭保險最高成數即供計劃按揭保險最高成數400 萬港元或以下70%90%400 萬港元以上至450 萬港元以下70%80%...