按揭擔保人

【按揭擔保人】同借款人有什麼分別?有幾重要?分析幾個特別個案,解釋按揭擔保人玩法!

買樓借按揭並不單只是業主的事,做按揭時要分清楚按揭借款人及擔保人,兩者對你的買樓計劃可能會有好大影響。今次文章為各位簡單介紹一下按揭擔保人的角色和重要性,讓各位借按揭時有更清楚的了解。 https://youtu.be/_b0EW0T5fi8 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 甚麼是按揭擔保人?(按揭上有什麼身份?) 在買樓借按揭的時候,通常都會出現按揭人、供款人、按揭擔保人三個主要角色,ROOTS 上會早前曾經介紹過三個角色的不同作用,可以參考下面解釋: 按揭人 憑業主的身份取得按揭貸款為按揭人(可為單人/聯名按揭)。值得留意,現時大部分銀行要求業主(按揭人)同時以借款人身份申請按揭。 例子1:何生與何太打算買入物業A作結婚後自住之用,如果買賣合約上只由何生簽署,按揭人會是何生一人,何太可以作為按揭擔保人;如果買賣合約上由何生及何太共同簽署,按揭人將會是何生何太聯名申請。 借款人 有責任還按揭貸款的人(而並非必要為業主)。要留意的是,現時大部分銀行要求按揭人同時要簽為借款人。因此,按揭人大機會要成為借款人,而借款人則未必是業主或按揭人。換句話講,大部分業主新做按揭都必須背上按揭貸款的責任。 例子2:已退休的陳生與陳太聯名持有物業B並希望利用物業B套現資金幫助兒子周轉生意。因只有兒子能夠證明有穩定收入,貸款將會有陳生與陳太作為按揭人和兒子作為借款人。兒子應負責每月供款,陳生陳太並沒有償還貸款的責任。(與此同時,例子2有機會變成陳生陳太及兒子均變成借款人,同時背上按揭貸款的責任) 按揭擔保人 當按揭人或借款人收入不夠計算壓力測試時可以加入第三方作按揭擔保人(若借款人未能履行貸款精神準時還款,擔保人必須背負該合約責任)。 例子3:黃先生打算購入物業C作為自己首次置業的投資,價值500萬。只有150萬作為首期的他需要貸款350萬,但因為自己月入2.2萬不夠通過壓力測試,需要加上哥哥月入2萬作擔保人方可達標。在這個例子,黃先生會是按揭人和借款人,哥哥則為按揭擔保人。 當各位理解按揭擔保人的角色以及運作之後,下一步就可以來看看一些特別的情況,如果你都遇上相同狀況的話,能否獲得按揭批核?如無法獲批,又有沒有其他轉彎的餘地? 情境一:假如按揭擔保人收入不固定 如上所述,如果壓力測試未能輕鬆通過,有些業主可能會選擇多加一位按揭擔保人。特別是想借高成數按揭的朋友,基本上十居其九都會加按揭擔保人,借助別人的收入提升過壓測的機會。 不過,如果你希望申請九成按揭的話,你本人和按揭擔保人兩者都要有穩定的收入。如果其中一方收入不穩定,例如是任職每月分佣金的工作,最多就只能夠借到八成按揭。 另外,有些人可能在正職工作收取底薪以外有一些佣金收入,都有機會令收入變成「非固定」。你可以在申請按揭時只選擇以穩定收入的部分去計算壓力測試,例如正職每月收入二人總和 $50,000 ,額外有 $5,000 ~$7,000 不等的佣金,你可只利用 $50,000 去計壓測。而如果要包括佣金的部份去計,銀行就有可能只能批到八成按揭。 情境二:假如業主收入比按揭擔保人低 第二個情況,是假如業主收入比起按揭擔保人低,而只以業主的收入是無法承擔供款,要加上按揭擔保人的收入才能供款,銀行也同樣有機會不批核高成數按揭。 例如,業主收入 $10,000,按揭擔保人收入 $20,000, $10,000 不足夠過壓力測試, $30,000 (二人總和)卻能夠過的話,銀行有機會因為業主的收入未能承受每個月的供款而不批核高成數按揭。在這種情況之下,我們建議反過來,原本的業主和按揭擔保人角色對調,以較高入息的人作為業主,而較低的人作按揭擔保人,能通過壓力測試,銀行批核高成數按揭的機會就較大。 這種情況多數是發生於家庭買樓的情況。通常一家人當中,父母收入都會比起孩子高,如果想幫孩子置業上車,以孩子的收入未必過到壓力測試。此時,家庭就可能會利用父母作為擔保人,以他們較高的收入過壓測,而孩子只負責供款部份。唯獨這個情況要小心,若父母年紀較大並快進入退休年齡,按揭保險公司有機會拒批用父母做擔保人的高成數按揭申請。就算成功獲批,按揭年期相對較短,一般比較難做足30年按揭。 而假如情況變為兩夫婦想買樓,但二人收入不相同,即使是業主本人收入未能過壓力測試,要加上按揭擔保人才能通過,由於二人收入穩定,以及年齡關係,也未必會受到很大影響。 情境三:供款人和按揭擔保人如何甩掉身份? 首先,在明白到借款人、按揭人的身份有異的前提之下,心水清的讀者可能會問到一個問題:如果我想除去供款人或按揭擔保人的身份可以如何做? 除去按揭擔保人的身份是比較常見的情況,所以做法也相對較簡單。假如情況是,A先生是按揭人(即業主)及供款人(有償還貸款責任),而B先生是按揭擔保人(因A先生的收入未能通過壓力測試而以其收入「補位」,並在A先生無法還款時代其還款),當A先生收入增加,並可以以個人收入通過壓力測試時,可以向銀行申請除去按揭擔保人的身份。 這樣做的最大意義在於B先生有可能需要自行置業買樓,而對於本身已經成為按揭擔保人的人來說,這份按揭會影響B先生在買樓申請按揭時能夠通過壓力測試的機會,所以除去擔保人身份,可以令B先生更容易用自己的收入過壓力測試。 除此之外,甩擔保人比甩借款人有另一個好處,就是可以節省律師費因為這個步驟可以銀行內部處理而無須驚動律師樓,方便快捷。 反過來說,如果情況是,A先生的收入比起B先生低,所以當初要加上B先生做借款人,而當A先生的收入增加,可以自行供款而B先生想甩名的話,就要進行一般的轉按手續,將按揭轉換到A先生身上。當然,相比起甩掉按揭擔保人的身份,轉按程序就會較為複雜,而且需要付費委託律師樓處理按揭文件及按揭契。所以,如果各位有類似的需要時,記得先跟需要承擔按揭的人講清楚整件事的流程及潛在責任。 借按揭上會的做法雖然常見,但當中牽涉到的不同情景或個案百變,想盡量借盡買樓,就要計好數,以及認清按揭借款人、按揭人、按揭擔保人等等的角色。如果你想知更多有關按揭的資訊,歡迎聯絡ROOTS上會!想了解更多更詳盡關於按揭擔保人的事宜可以參考以下文章:【按揭擔保人攻略】講盡擔保人資格、關係、風險責任及各項仲伏位需知

【按揭擔保人攻略】講盡擔保人資格、關係、風險責任及各項中伏位需知

https://youtu.be/YEaDAnC2yEA 買樓借按揭並不單只是業主的事,按揭擔保人是誰都會影響按揭批核。今時今日大部分的香港人買樓都是因為有了另一半希望組織家庭,而這另一半更成為很多香港人買樓必備的先要條件。簡單地說,合二人之收入計算要通過銀行供款與收入比率和壓力測試的機會總比自己一個扛著整筆按揭貸款輕鬆得多。那到底這另一半是在這上車買樓的過程中擔當著什麼重要的角色呢?等 ROOTS 上會同你一一講解! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 什麼是按揭人、按揭擔保人、按揭借款人?   按揭人 擔保人 借款人 解釋 憑業主的身份取得按揭貸款為按揭人(可為單人/聯名按揭)。 當按揭人或借款人收入不夠計算壓力測試時可以加入第三方作按揭擔保人(若借款人未能履行貸款精神準時還款,擔保人必須背負該合約責任)。 有責任還按揭貸款的人(而並非必要為業主)。 例子 例子1:何生與何太打算買入物業A作結婚後自住之用,如果買賣合約上只由何生簽署,按揭人會是何生一人,何太可以作為按揭擔保人;如果買賣合約上由何生及何太共同簽署,按揭人將會是何生何太聯名申請。 例子3:黃先生打算購入物業C作為自己首次置業的投資,價值500萬。只有150萬作為首期的他需要貸款350萬,但因為自己月入2.2萬不夠通過壓力測試,需要加上哥哥月入2萬作擔保人方可達標。在這個例子,黃先生會是按揭人和借款人,哥哥則為按揭擔保人。 例子2:已退休的陳生與陳太聯名持有物業B並希望利用物業B套現資金幫助兒子周轉生意。因只有兒子能夠證明有穩定收入,貸款將會有陳生與陳太作為按揭人和兒子作為借款人。兒子應負責每月供款,陳生陳太並沒有償還貸款的責任。 為什麼要加按揭擔保人? 加按揭擔保人一般有兩個好處: 業主收入不夠過壓力測試的話可以加擔保人的收入納入計算壓力測試 借款人年紀太大會影響按揭批核年期,在這個情況加按揭擔保人的話有機會可以用擔保人年紀75減,將貸款年期拉長減輕按揭供款負擔 按揭擔保人及借款人有什麼分別? 在表面上,兩者的責任及身份都是差不多。只要業主未能償還按揭貸款,擔保人及借款人均要背負償還貸款的責任。不過在甩擔保人或借款人的過程中有些不同。一般來講,銀行不可以直接甩借款人,如果要甩借款人就需要透過轉按去另一間銀行才可以。反之,只要業主收入夠過壓力測試,有些銀行可以直接讓業主從按揭裡面剔除擔保人,就算在罰息期內都不需要透過轉按甩擔保人名。這個做法節省時間及律師費。 什麼人適合做按揭擔保人? 父母做按揭擔保人 - 但要留意,如子女剛出社會工作一兩年,而父母的收入較高的話,銀行有機會會以父母的年齡計算還款年期,變相令還款年期較短。 夫婦做按揭擔保人 - 就算夫婦其中一人為無收入業主,另一位為借款人或擔保人,只需要確保收入穩健都有機會獲批。 未婚夫妻 兄弟姐妹 按揭擔保人有什麼要求條件,與業主一定要親屬關係嗎? 銀行審批按揭時沒有明文規定擔保人一定要與業主有任何關係,不過根據 ROOTS 上會的經驗所得,如果擔保人與業主有近親或親屬關係,審批過程會比較容易。親屬關係包括父母、兄弟姐妹、配偶或子女。值得留意的是,如果你需要透過按揭保險公司申請高成數按揭,擔保人的關係就必須要有親屬關係。值得留意的是,有時候按揭擔保人可以是男女朋友或未婚夫妻。 除了需要有特定關係之外,按揭擔保人最好是一些有良好信貸評級記錄及穩定收入的人士。如果按揭擔保人為破產、自僱或沒有薪俸稅單人士都會影響最終按揭批核機會。 按揭擔保人如何影響按揭成數及壓力測試? 借款人或按揭擔保人本身已擁有或擔保另一物業的話,按揭成數、供款與入息比率及壓力測試則有機會收緊。一般來講,當按揭擔保人已經有物業按揭在身,為新業主擔保按揭時在不需要按揭保險的情況下按揭成數是需要扣減一成。例如樓價700萬的按揭申請一般最多借6成,加有按揭的擔保人就變成借最多5成,另外壓力測試將會收緊至40%/50%計算。反之,如果用按揭保險借高成數按揭的話可以不扣減成數借最多9成按揭,不過壓力測試就會用35%/45%計。在這個情況要通過壓力測試就會非常困難。 擔保人沒有按揭(非按保) 擔保人沒有按揭(按保) 擔保人有按揭(非按保) 擔保人有按揭(按保) 最多6成按揭壓力測試50%/60% 最多9成按揭壓力測試50%/60% 最多5成按揭壓力測試40%/50% 最多9成按揭壓力測試35%/45% 申請按揭時擔保人有人數限制嗎? 實際上是沒有,不過如果你遞交的申請有超過三個或以上按揭擔保人就有機會影響按揭保險公司對你的信心,繼而影響按揭批核。 按揭擔保人有年齡限制嗎? 如果按揭擔保人年過60而又要申請高成數按揭(有按揭保險)的話,較年輕的業主按揭申請者的月入一定要大於每月供款才有機會獲批。如過不需經由按揭保險申請,就算年輕業主收入不夠供款有較年長的父母作擔保,銀行多數可接受申請,亦可以最長借足30年還款期。 按揭擔保人的債務會影響按揭批核嗎? 如果按揭擔保人本身已經有按揭在身,為其他人擔保按揭時需要加入本身的每月按揭供款用落計算供款與入息比率及壓力測試。另一邊廂,如果按揭擔保人有其他私人貸款等外債,該每月供款都會納入壓力測試計算。 ROOTS上會建議業主審慎選擇合適的按揭擔保人,因為如果按揭擔保人的債務情況不理想會影響 TU 信貸評級繼而影響按揭批核機會。 公屋或居屋申請按揭可以加按揭擔保人嗎? 買未補地價居屋一般都不需要加擔保人因為有政府擔保。不過,如果你是買已補地價的居屋就可以加擔保人。 按揭擔保人收入不穩定會影響按揭申請嗎? 如果你希望申請九成按揭的話,你本人和按揭擔保人兩者都要有穩定的收入。如果其中一方收入不穩定,例如是任職每月分佣金的工作,最多就只能夠借到八成按揭。 另外,有些人可能在正職工作收取底薪以外有一些佣金收入,都有機會令收入變成「非固定」。你可以在申請按揭時只選擇以穩定收入的部分去計算壓力測試,例如正職每月收入二人總和 $50,000 ,額外有 $5,000...

【按揭擔保人】買樓按揭擔保人身份有甚麼條件?做擔保人又有甚麼要注意?按揭擔保人常見問題一次解答!

https://youtu.be/olgUs0DmJeA 按揭vs借款人vs擔保人  香港樓價昂貴眾所周知,無可否認帶給很多廣大市民一種無可避免的壓力。再加上銀行按揭批核規範眾多,普羅大眾要單憑一己之力獲得按揭批核並非易事。 今時今日大部分的香港人買樓都是因為有了另一半希望組織家庭,而這另一半更成為很多香港人買樓必備的先要條件。簡單地說,合二人之收入計算要通過銀行供款與收入比率和壓力測試的機會總比自己一個扛著整筆按揭貸款輕鬆得多。 那到底這另一半是在這上車買樓的過程中擔當著什麼重要的角色呢?其實無論您買的物業是下誰的名字,支撐著您的另一半可以當您的按揭人、借款人或者按揭擔保人,而只要有穩定收入,這另一半可以是您的父母、伴侶、甚至兄弟姐妹。 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 按揭人 憑業主的身份取得按揭貸款為按揭人(可為單人/聯名按揭)。 例子1:何生與何太打算買入物業A作結婚後自住之用,如果買賣合約上只由何生簽署,按揭人會是何生一人,何太可以作為按揭擔保人;如果買賣合約上由何生及何太共同簽署,按揭人將會是何生何太聯名申請。 借款人 有責任還按揭貸款的人(而並非必要為業主)。 例子2:已退休的陳生與陳太聯名持有物業B並希望利用物業B套現資金幫助兒子周轉生意。因只有兒子能夠證明有穩定收入,貸款將會有陳生與陳太作為按揭人和兒子作為借款人。兒子應負責每月供款,陳生陳太並沒有償還貸款的責任。 按揭擔保人 當按揭人或借款人收入不夠計算壓力測試時可以加入第三方作按揭擔保人(若借款人未能履行貸款精神準時還款,擔保人必須背負該合約責任)。 例子3:黃先生打算購入物業C作為自己首次置業的投資,價值500萬。只有150萬作為首期的他需要貸款350萬,但因為自己月入2.2萬不夠通過壓力測試,需要加上哥哥月入2萬作擔保人方可達標。在這個例子,黃先生會是按揭人和借款人,哥哥則為按揭擔保人。 聯名按揭 例子4:借款人vs擔保人 – 邊個方法最好? 如果承做按揭時另一半是聯名申請按揭,就一直要背負著這個責任直到按揭被清還為止。 如果承做按揭時另一半是借款人,亦都一直要背負著這個責任直到按揭被清還為止,但必要時可以用轉按方式清還現有銀行按揭同時剔除另一半的借款人身份。 如果可以選擇的話我們建議另一半作為按揭擔保人。擔保人好處是如果主申請者收入提高後足夠通過壓力測試,可以隨時(包括罰息期內)向銀行申請剔除擔保人,之後按揭擔保人便可以回復自由身,亦可以減少了的壓測比率作自置物業。而自由身後的「前」按揭擔保人在再次申請按揭時也相對較容易。 擔保人年齡 例子5: 父母為子女作樓宇按揭擔保人時,如果父母年紀較大(超過60歲),對按揭申請有什麼影響? 高成數按揭申請(有按揭保險)的話,較年輕的申請者月入一定要大於每月供款才可批准。 如過不需經由按揭保險申請,銀行多數可接受申請,亦可以最長借足30年還款期。 按揭擔保四大注意重點: 1)不管您是哪一個身份您的按揭貸款會記錄於您的個人信貸報告。萬一貸款有遲繳款的情況,在這個按揭裡的所有人的信貸評級均會受到影響。(詳情可參考上一篇:信貸評級重要性)所以,準時還款的重要性不單在於按揭申請人本人,更會影響擔保人。 2)借款人或按揭擔保人本身已擁有或擔保另一物業的話,按揭成數、供款與入息比率及壓力測試則有機會收緊。假如你已有另一物業在做按揭仍想投資,就要更清楚自己的財務狀況及還款能力。 3)借款人或按揭擔保人本身擁有其他的外債將會計算在其供款與入息比率等等。 4)按揭擔保人數量上沒有限制,但如果太多銀行會質疑申請者的還款能力。所以,再次提醒各位按揭申請人要審視自己的財政能力,才去申請按揭。 如果大家對於買樓或申請按揭過程有任何疑問,想了解更多,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即按下方WhatsApp連結或Email電郵聯絡我們了解更多!想了解更多更詳盡關於按揭擔保人的事宜可以參考以下文章:【按揭擔保人攻略】講盡擔保人資格、關係、風險責任及各項仲伏位需知

【按揭擔保人】做按揭擔保人伏位及注意事項逐一解說!

早前 ROOTS 上會有文章講解過有關按揭借款人、擔保人等角色和責任上的分別,今次文章和各位換個角度,講解一下如果你真的成為了別人的按揭擔保人,有甚麼要注意的事項。 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 你可為誰人做按揭擔保人? 首先, 按揭擔保人並不是你說想做就可以做。一般來說,按揭擔保人都是按揭申請人的親屬,或者有親密關係的人。例如是父母、兄弟姊妹、伴侶,甚至關係密切的好朋友都可以,只要你能夠向銀行提供到與擔保人之間的合理關係就可以。 成為別人的擔保人之前要考慮甚麼? 如果你身邊有朋友準備要買樓,或者是你的親友準備要買,而又想找你成為擔保人,在應承別人之前你應該要考慮甚麼呢? 首先,我們必須先理解擔保人的作用和角色是甚麼。如果你還未看這篇文章的話,我們高度推介你先去看一看,以初步了解申請按揭時的不同角色。簡單來說,按揭擔保人就是指以你的收入加入到按揭申請人的收入證明當中作通過壓力測試之用。同時,如果借款人無法如期償還貸款,擔保人就有責任要代替借款人償還。 而決定是否要做擔保人之前,最重要的問題就是你會否在將來考慮買樓?而原借款人又有沒有能力讓你甩名? 由於成為了別人的擔保人之後,也會被銀行視為有按揭在身上,如果你打算之後買樓的話,作為他人的擔保人而再去申請按揭的成數將會有所扣減,而同時壓力測試的門檻也會有所提升。如果你打算在之後買樓,就要好好考慮一下自己的收入是否能夠應付新的壓測。 另外,你也應該要在成為別人的擔保人之前,了解清楚你是否能夠輕鬆地甩名。舉個例,朋友A想買樓,找你做他的擔保人,但他的收入只有2萬,而你則有10萬,原則上就是你佔大份他本人佔細份。假設你自己都有置業目標,希望在五年內買樓,那你就要考慮朋友A是否真的有能力在五年之內提升收入,至到一個可以單獨過壓測而不需要計算你的收入的水平。假如不能的話,你就要想想是否真的要犧牲自己買樓的機會去協助別人上會了。 擔保人是否值得做? 假設你的收入真的超出十萬,先做完擔保人再自己買樓都卓卓有餘的話,在揹住按揭的情況下再借按揭又是否值得做?TLDR的答案:不值得。 首先,在最高按揭成數方面,如果你已經成為他人的按揭擔保人,銀行會視之為有按揭在身上,一般來說最高按揭成數都會扣減一成,例如原本能夠借6成變成最多只能借5成,已經會影響到整個按揭計劃。而在壓力測試的門檻方面也有改變,原本能夠以50%和60%作為壓測前後的供款佔收入比率亦要隨即下調至40%和50%,如果要做高成數按揭更會下調至35%和45%,即使收入再高也會受到影響。 所以,除非你要協助的朋友真的是非幫不可,否則我們認為做別人的按揭擔保人而又想買樓的做法實際上是非常唔抵,因為你沒有擁有第一個物業之餘,在自己想置業時又無法借足錢。 信貸評級 講起做按揭擔保人的風險,另一項就是信貸評級有可能會受到影響。上文也有提及過,做按揭擔保人的其中一個重要作用,就是在供款人無法還款的時候代其償還貸款。但這當然不是單單還款咁簡單,假如借款人無法還錢,借款人本身的信貸評級會因此受到負面影響,而擔保人除了要幫手還錢,同樣地也會在信貸評級上受影響。 而信貸評級對於申請按揭買樓有多重要,相信都不用再詳細解釋,信貸評級太差的話銀行可能會直接一口拒絕你的按揭申請,而更多有關信貸評級的資訊,可以參考我們早前寫的文章:【信貸評級】申請按揭必須留意!甚麼是環聯信貸評級?如何查詢環聯信貸評級 ?信貸評級基本概念一次睇清! 記得甩名 如果你在看見此文章的時候已經成為了某人的按揭擔保人,雖然無法突然轉軚反口,但也可以為自己做一些提醒警惕,就是在供款人完成供款之後記得要甩名。ROOTS 上會曾經有遇過一些客人求助,指自己申請按揭時不明所以地被拒絕申請,但自己的信貸評級不差,收入都過到壓測,原來就是因為自己曾經做過別人的按揭擔保人,而忘記了除名。 你可能會問:既然樓都供完,擔保人責任已完,為何還要除名呢?因為即使供款已經完成,但樓契和按揭契仍然在銀行之手,必須要主動去贖回才算是除名。一日未除名,一日都會計入你的mortgage count,令你借按揭時候更棘手。 另外,當供款人的個人收入提升到一個可以自行通過壓力測試的水平時,你也應該盡快向銀行申請甩名。這樣做當然是為了盡快讓自己可以脫身,在買樓時更方便,而且做擔保人不會擁有物業,只有在需要時幫人還款的責任,當供款人已經能自行供樓時,盡快除名又何樂而不為? 總結一句,各位如果真的是想做好人幫身邊親屬做按揭擔保人,記得要先了解清楚當中的風險和潛在問題,切勿因一時口爽或捱義氣,最後弄巧反拙為自己帶來麻煩!想了解更多更詳盡關於按揭擔保人的事宜可以參考以下文章:【按揭擔保人攻略】講盡擔保人資格、關係、風險責任及各項仲伏位需知

立即 WhatsApp ROOTS上會!

如果大家對於買樓或申請按揭有任何疑問,或者想了解更多置業相關的資訊,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即聯絡我們了解更多!

No posts to display

近期熱話

其他文章分類