按揭新手教學

【波叔Plan】拆解最新按揭保險攻略,睇清究竟係咪適合你!

財政司司長於2022年2月23日所發表的《財政預算案》中,宣布修訂香港按揭證券有限公司的按揭保險計劃樓價上限(即「波叔plan」)。這個修訂加以放寬了早年特首林鄭月娥宣佈的按揭放寬計劃(即「林鄭plan」)。今文 ROOTS上會將會重點講解「波叔plan」的各項細節務求協助讀者了解「波叔plan」。 有意了解最新的按揭成數上限可以參考以下文章:【按揭成數】最新2022按揭成數懶人包,話你知買樓借到幾多要幾多首期! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 https://youtu.be/bi6UDe3jP3Y 什麼是「波叔plan」? 所謂「波叔plan」就是一項財政司司長於2022年2月23日推出的措施,放寬香港按揭證券有限公司的按揭保險計劃樓價上限。「波叔plan」將最高九成按揭貸款的樓價上限由800萬港元提升至1,000萬港元,1,000萬港元以上至1,125萬港元的合資格物業,按揭成數最高為八至九成,上限為900萬港元,1,125萬港元以上至1,200萬港元的合資格物業,按揭成數最高為八成,另外1,200萬港元以上至1,920萬港元的合資格物業,按揭成數最高為五至八成,上限為960萬港元。 物業價格最高按揭成數最高1000萬港元90%*1000萬港元以上至1125萬港元以下80%-90%(貸款上限為900萬港元)*1125萬港元以上至1200萬港元以下80%#1200萬港元以上至1920萬港元以下50%-80%(貸款上限為960萬港元)* *申請人需要為首次置業人士及有固定收入,若未能滿足要求便能借最多80%#申請人不需要為首次置業人士及固定收入 申請「波叔plan」有什麼條件? 申請按揭都是各大業主需要面對的問題。由於高成數按揭牽涉「波叔plan」及舊按揭保險,不時導致置業人士混淆。不過,讀者只要謹記以下重點就可以為購入物業輕鬆上會! 只適用已落成物業 發展商推出一手樓時一般都會提供即供計劃或建期計劃。由於採用即供計劃時樓花物業未落成,因此不能採用「波叔plan」。如果需要「波叔plan」申請高成數按揭,買家只能夠採用建期計劃購買一手樓花或直接購入已落成的二手樓。 按揭成數受貸款上限影響 「波叔plan」除了會為特定樓價訂明最高按揭成數之外,亦會在某些情況訂明貸款額上限。買家需要留意如果希望購入1000萬港元以上至1125萬港元以下的物業,按揭成數上限介乎八成至九成而上限為900萬港元,越接近1,000萬港元的物業按揭成數越接近九成按揭,越接近1,125萬港元的物業按揭成數便更接近八成按揭。同樣地,購入1200萬港元以上至1,920萬港元以下的物業,按揭成數上限介乎五成至八成而上限為960萬港元,越接近1,200萬港元的物業按揭成數越接近八成按揭,越接近1,125萬港元的物業按揭成數便更接近五成按揭。 申請九成按揭需要固定收入及首次置業 每年不少置業人士都希望可以申請最高的九成按揭,不過無論置業人士希望用「波叔plan」、「林鄭plan」、或舊按揭保險計劃,申請九成按揭都需要所有業主及按揭申請人為固定收入人士。所謂固定收入人士一般指受薪人士而底薪收入是固定每個月出。一些所謂的自僱人士、老闆、兼職等等都不會定為固定收入人士,因此只能夠申請最多八成按揭。 轉按不能套現資金 現時「波叔plan」或「林鄭plan」都不能用作套現,需要利用物業採用高成數按揭套現便只能夠用舊按揭保險計劃。換言之高成數按揭只會接納價值600萬港元內物業申請最高八成按揭套現。值得留意,「波叔plan」雖然不能用作套現,但是可以隨時申請轉按,只要轉按過程沒有套現資金便可。 村屋最多借八成半按揭 雖然「波叔plan」列明最高可以申請九成按揭,但如果牽涉單位是村屋便只能夠申請最多八成半按揭,而且按揭年期最多只能夠用55年減,與一般私樓75減有大大分別。 可以爆壓力測試申請 「波叔plan」其中最大的吸引點就是可以爆壓力測試申請。意思申請人不一定要滿足壓力測試要求都可以借足九成按揭,只要供款與入息比率不超過50%便可。值得留意,就算按保公司說明可以豁免壓力測試申請,銀行一般都不會接受申請人「借太盡」,而且有機會因行業而定。ROOTS上會建議各位審慎行事,情願保守借少啲,都不要爆壓測借太盡,因為凡是沒有絕對。如果因為收入遠超銀行壓力測試要求導致拒批要撻訂就非常不值得。 工商單位不影響首次置業資格 過去ROOTS上會不時接到不少中小企老闆或自僱人士查詢如果手上持有工商舖但沒有持有住宅可否用首次置業身份申請高成數按揭。答案是可以的,首次置業身份只局限於住宅物業,持有工商舖不會影響首次置業身份。不過自僱人士只能申請最高八成按揭,要申請九成按揭就必須要為固定收入人士。 樓換樓或先買後賣人士只能申請八成 早前ROOTS上會有提及過關於樓換樓或先買後賣流程,而對於樓換樓人士希望申請「波叔plan」就要留意。由於先買後賣人士在申請按揭期間內已持有一層物業,代表置業人士並非首次置業。這個情況申請人最多只能夠申請八成按揭,亦不能豁免壓力測試申請。樓換樓人士如欲申請九成按揭必須先賣後買,並要等所有土地查冊及環聯信貸評級反映情況,才可以申請九成按揭。 甩名內部轉讓未必能夠申請九成 不時會有聯名業主希望透過甩名、轉名或加名重新申請高成數按揭。雖然這個過程可以視為新買賣進行,但是銀行及按保公司未必會十足十相信,因為這些情況一般都會有套現成分導致未能批足九成高成數按揭。反之,如果這個甩名情況只牽涉轉按不牽涉套現,申請高成數按揭批得足的機會都相當大。 「波叔plan」與「林鄭plan」有什麼分別? 在申請「波叔plan」的層面理論上與「林鄭plan」基本上大致相同。當中的審批要求主要要求物業類型為已落成住宅物業,而且可以豁免壓測方式申請按揭。意思未能符合銀行壓力測試的首次置業人士亦可申請敘造最高8成或9成按揭,但其供款與入息比率仍須不超過50%,而其保費會因應風險因素作出額外調整。 唯一的分別在於樓價上限及按揭成數上限都有所調整。「波叔plan」將最高九成按揭貸款的樓價上限由800萬港元提升至1,000萬港元,八成至九成按揭貸款的樓價上限由800-900萬港元(上限720萬港元)提成至1,000-1,125萬港元(上限900萬港元),八成成按揭貸款的樓價上限由900-1,000萬港元提成至1,125-1,200萬港元,另外增加五成至八成按揭貸款的樓價上限為1,200-1,920萬港元(上限960萬港元)。 最高按揭成數波叔plan樓價上限林鄭plan樓價上限90%1,000萬港元800萬港元80%-90%1,000-1,125萬港元(貸款上限900萬港元)800-900萬港元(貸款上限720萬港元)80%1,125-1,200萬港元900-1,000萬港元50%-80%1,200-1,920萬港元(貸款上限960萬港元)N/A 「波叔plan」與舊按揭保險有什麼分別? 雖然「波叔plan」與「林鄭plan」非常相似,只是樓價及按揭成數上限有些分別,但是「波叔plan」與舊按揭保險計劃就非常不同。 波叔plan與舊按保按揭成數分別 舊按揭保險計劃列明申請九成按揭貸款的樓價最高為400萬港元,申請八成至九成按揭貸款的樓價最高為400-450萬港元(上限360萬港元),申請八成按揭貸款的樓價最高為600萬港元。反之,「波叔plan」列明申請九成按揭貸款的樓價最高為1,000萬港元,申請八成至九成按揭貸款的樓價最高為1,000-1,125萬港元(上限900萬港元),申請八成按揭貸款的樓價最高為1,125-1,200萬港元,另外申請五成至八成按揭貸款的樓價最高為1,200-1,920萬港元(上限960萬港元)。 最高按揭成數波叔plan樓價上限舊按揭保險樓價上限90%1,000萬港元400萬港元80%-90%1,000-1,125萬港元(貸款上限900萬港元)400-450萬港元(貸款上限360萬港元)80%1,125-1,200萬港元600萬港元50%-80%1,200-1,920萬港元(貸款上限960萬港元)N/A 讀者這個時候可能會心想,既然「波叔plan」提供的樓價上限超出舊按揭保險計劃咁多,為什麼舊按揭保險仍會存在。答案非常簡單,因為「波叔plan」只接受已落成物業,而且不能夠用作套現用途。換言之,買一手樓花即供plan,或者希望利用物業套現的業主就不能夠使用「波叔plan」。 波叔plan不能購買一手樓花 「波叔plan」與「林鄭plan」一樣只接受已落成物業的按揭。換句話講,購買一手樓並打算採用即供計劃就不能用「波叔plan」,只能用舊按揭保險計劃。如果想購買一手樓但是又需要選用「波叔plan」便只能夠使用建期付款計劃。 波叔plan不能轉按套現 「波叔plan」的原意是希望協助有需要人士上車置業,而非用作套現用途。變相購入已落成物業的買家可以採用「波叔plan」申請高成數按揭,但如欲利用持有物業轉按套現只能夠用舊按揭保險計劃。值得留意,業主可以申請轉按賺銀行回贈,但絕對不能有套現成分。 波叔plan可以爆壓力測試地進行 選用舊按揭保險計劃必須要滿足壓力測試的要求,但首次置業人士採用「波叔plan」申請按揭的話就不一定要通過壓力測試。「波叔plan」的首次置業人士,只需要滿足供款與入息比率不超過50%便有機會借足九成按揭,不過按揭保險費用有機會需要調整。 希望今次的分析可以幫大家深入了解「波叔plan」,如果有其他問題本文未能解答你的話,歡迎按下方WhatsApp連結或Email電郵聯絡我們了解更多,ROOTS上會是你的最佳樓市及按揭資訊站。

【還息不還本】一文了解銀行、發展商及財務公司供息不供本利弊之處!

在2020年期間本港經濟受到疫情考驗,個別企業的經營情況陷入困難,促使金管局推出「還息不還本」計劃希望舒緩業主面對的經濟壓力。金管局推出的「還息不還本」措施出發點實在不錯,不過對於業主是否真的有幫助?等ROOTS上會帶大家睇睇! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 什麼是「還息不還本」? 「還息不還本」是一種特別的按揭安排,在還息不還本期間,你只需要償還按揭貸款的利息而不需要償還本金。這個做法對於供息又供本的業主會較為輕鬆,因為業主每月的按揭供款不需要償還本金。不過,問題是在清還按揭的時候,業主始終都要償還未還的本金,可謂先甜後苦的按揭計劃。 什麼是銀行的「還息不還本」計劃? 礙於疫情影響,現時於受影響行業(如航空業、旅遊業、餐飲業等)工作的現有按揭客戶,在償還按揭貸款上可能遇到困難,可申請長達 24 個月的「還息不還本」計劃,以即時紓緩財政困難,此期間,客戶可享有償還本金假期並只需要償還按揭貸款的利息。 根據金管局指引,現時的按揭客戶可以申請最長 24 個月的「還息不還本」計劃。客戶一般可以申請6 個月或 12 個月「還息不還本」。在已申請的「還息不還本」期完結前的 2 個月,按揭客戶可以申請延長 6 或 12 個月的「還息不還本」計劃。如客戶提前終止「還息不還本」計劃,剩餘的「還息不還本」期仍然會計算在累計的「還息不還本」期。 在牌面上還息不換本這項措施確實能夠幫助有需要的顧客,但細心想想其實長遠看這個計劃有它的問題。  全期還息換本第13期額外一年還息不換本樓價:$1000萬$1000萬借貸額:60%60%按息:2.50%2.50%年期:25年(300期)25年(300期)全期總利息:約207萬元約222萬元* 舉個例子,假設業主為一個價值 $1000...

【物業估價】一文和你睇盡物業估價大小事,唔估價隨時借唔足按揭?

物業估價是買樓前重要一環!幾乎每一次客人聯絡我們關於買樓和樓按時,ROOTS上會會要求客人提供物業地址方便估價,估價不足可以令銀行批不足按揭貸款額,買家要撻訂收場,血汗錢無了。所謂物業估價 ,是由一位測量師基於一個特定的目的(如買賣、租賃等等)而對物業作出的一個價值評估。銀行會利用物業估價作為提供按揭服務的風險管理措施,估價可以斷定客人究竟可以向銀行申請到幾多按揭貸款額。雖然物業估價可以輕易地向銀行職員索取,但大家千萬不要小看估價的重要性。 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 什麼是物業估價? 物業估價是測量師為一個指定物業估算它的價值,因此估價。物業估價是做按揭的重要指標,現時金管局規定的按揭成數上限主要根據物業的價值而決定。站立於銀行的角度,物業估值是一個風險管理措施,銀行是不會借出多於物業估價的按揭貸款金額。 在一般的程序上,當業主簽完臨時買賣合約並遞交按揭申請後,銀行會為物業進行估價確保估價價值接近成交價。測量師在這個情況會比較同區的類似單位最近成交尺價決定單位的價值,藍籌屋苑一般比較容易估價。不過要留意,由於測量師會用「土地註冊處」成交價計算,因此參考的尺價一般只會反映一個月前的價格,最終的估價未必反映今日市場的狀況。另外,如果單位屬於村屋、唐樓、寫字樓、地舖或者位於比較偏遠地區銀行有機會需要到實地考察方可作出估價。 如何獲取物業估價? 客人可以透過按揭經紀、銀行職員、網上、測量師行等渠道獲取物業估價。最方便一定是向按揭經紀查詢因為他們可以一次過為客戶獲取不同銀行的估價。客人直接向測量師行獲取估價報告的話有機會需要支付費用。 同時,匯豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、中國銀行有提供網上免費物業估價。要留意網上估價通常適用於大型住宅屋苑。小型單棟住宅、唐樓、村屋、寫字樓、工廈等其他的物業種類就未必能夠可以於網上獲得估價。 什麼是網上物業估價?網上物業估價準確嗎? 大型的銀行例如匯豐、中銀、恆生、渣打及東亞銀行的網站的都有提供免費網上物業估價給大家參考。網上物業估價得出的估價的由來是源自於測量師行或估價行。流程上,大型銀行一般都會向測量師行或估價行購買物業成交數據然後因應數據作出估價。 免費網上物業估價網連結 匯豐銀行恒生銀行中國銀行渣打銀行 雖然網上物業估價都是免費的,不過要留意網上估價一般未能反映實際樓市情況,而且銀行未必一定會採用網上估價作批核按揭的估價。因此,各位有打算申請按揭的業主不要盲目跟隨網上估價。如果最後銀行作出的估價比網上估價低,買家有機會借不足按揭。 假設樓市正在上升,業主進取開價導致買家需要追價成交,免費網上物業估價未必反映得到成交價,引致 估「不到價」 的情況。反之,假設樓市向下行導致成交價低於物業估價,這個「估足價」或「估突價」情況有機會影響新買家承造按揭。 在估不到價或估突價的情況,有機會導致銀行做不足按揭的情況。在銀行保守的角度,會懷疑為什麼業主會需要劈價賣樓,因為在一般情況只需要平少少就必定會有人承接,要劈價超過 20% 賣樓不合乎正常邏輯,因而借最多 5 成至 6 成,嚴重起來拒批按揭。相反,如果買家高追20%,銀行亦會懷疑為什麼買家需要作出這種行為。這種不合理的情況亦會減低獲批機會。 值得留意的是,網上估價未必會反映出凶宅單位的估價。如果所牽涉的單位屬於凶宅,最好避免用網上估價。 概括而言,免費網上估價只不過是一個參考。業主及準買家可以用免費網上估價的結果用作了解市場情況。不過,正如上述,網上估價只是一個參考。如果想知道最確實及準確的估價,最好都是向按揭平台例如 ROOTS上會查詢。 如果網上找不到物業估價應該怎麼辦? 不時 ROOTS上會會有查詢問為什麼明明自己的單位屬於大型屋苑但是找不到網上估價。首先,若查詢單位真的屬於大新屋苑要留意區域選項,因為每間銀行的估價可能會將屋苑界分落另一個區域名稱。另外要留意可能屋苑會放在屋苑分類中而非大廈分類。 同時,網上物業估價好多時候都只涵蓋大型屋苑住宅,其他物業種類包括村屋、唐樓、單棟住宅、寫字樓、工廈、商舖、車位等都不會能夠在網上物業估價。這個時候各位可以聯絡相熟的銀行經理或者 ROOTS上會按揭轉介幫你。透過 ROOTS上會可以一次過問幾間銀行的估價,無論是公居屋、村屋、唐樓、單棟住宅、寫字樓、工廈、商舖、車位等等都可作出估價。 另外,ROOTS上會不時會發現有單位在進行網上估價時得出的估價為「N/A」或是「不適用」,但其他單位樓層則沒有問題。如果遇上這種情況就要小心,因為單位可能屬於「凶宅」或事故單位。如果遇上這種情況最好先向我們查詢,待我們幫忙了解情況。 應該什麼時候做物業估價? 準備買樓的朋友應該簽臨時買賣合約前先透過按揭轉介估價,減低落訂後估不足價的風險因為銀行有機會用自己銀行內部估價而非物業買賣價作計算。萬一出現估價不足價的這個情況隨時導致準業主撻訂。轉按朋友就可以申請按揭前先做物業估價,了解自己可以最盡借多少按揭。 假設,買家以 HK$1000...

【按揭計劃】如何選擇適合自己的按揭計劃?

坊間有很多不同的按揭計劃供有意買樓的朋友去選擇,在揀選適合自己的按揭計劃時,除了要選間心水銀行之外,還要考慮到回贈、利息、批核時間種種因素,令按揭方案能夠更符合自己的長遠計劃及財務狀況。然而,ROOTS上會曾經遇過不少客人因為不懂得選擇適合按揭方案,而最終令自己蝕底。有見及此,今次文章就和各位一起看看如何選擇最啱自己的按揭計劃! 除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。 獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊 【延伸閱讀】業主必知按揭懶人包【買樓按揭流程】3分鐘講解不可不知按揭申請流程及必備文件!【壓力測試懶人包】新按揭保險計劃仲伏位你要知!【按揭成數】最新按揭成數懶人包,話你知買樓要幾多首期!【按揭Mortgage Link】存款掛鈎按揭真係好?為你解答FAQ!【按揭利率】一文睇清「P按」與「H按」分別,教你慳到盡!【按揭年期】如何借足30年?兩大因素影響按揭還款年期!【聯名物業甩名須知】近親轉讓竅門,內部轉讓如何慳盡印花稅!【按揭擔保人】與借款人分別?有幾重要?解釋按揭擔保人玩法!【擔保人】業主如何找擔保人?誰人才是適合你的按揭擔保人?【自僱人士按揭】和受薪人士有何不同?自僱人士按揭注意事項!【發展商按揭】等於借財仔?申請呼吸Plan會隨時仲伏影響成交!【拒批按揭】銀行拒批按揭9大原因!了解自己避免撻訂風險!【延伸閱讀】高成數按揭/按揭保險懶人包【按揭保險費用】一文睇清點計按揭保費,教你計到盡慳到盡【按揭保險】為什麼需要按揭保險?按揭保險費用點計? 【按揭保險】新/舊按揭保險計劃有甚麼分別?應該選哪一個?【高成數按揭】借盡9成按揭成數5大因素,按揭保險無難度!【甩按保】按揭保險全面睇-甚麼是甩按保?如何退保?【延伸閱讀】放租/轉按攻略【高成數按揭租樓】借高成數按揭出租物業隨時犯法?【放租技巧】出租可借幾成按揭?小心銀行CALL LOAN!【轉按攻略】如何用按揭財技轉按套現賺盡回贈拿至抵利率?【轉按流程】甚麼是轉按?一文睇清轉按流程及需知事項! 按揭利息 選擇按揭計劃其實離不開幾個大元素。首先,也是最多人關注的應該就是按揭利息的部分。按揭利息主要可以分為 H按,P按,另外也要留意利息的封頂位。H按和P按分別都是按揭利率的計算方式,H按是指銀行同業拆息利率(HIBOR)為計算基礎的利率,而H按利率通常是 H + (1.25% - 1.6%)。P按則是指以最優惠利率(Prime Rate)為計算基礎,利率通常是P - (2.5% - 3%)。 一般來說,H按的利率都會比起P按來得浮動,但仍然不會去到與其他銀行同業差距太大的情況。選擇銀行時,通常都會以H減的數字或P加的數字高低為標準去比較,H減越多越好而P加越少越好。 除了H按和P按的分別之外,也要留意一下利息的封頂位(Cap rate)。正常情況下,H按是會比起P按較平。假設封頂位是 2.5%,在H按維持低利率的狀況之下,仍然是會有較多人選擇的,畢竟H加的百分點再高都高不過封頂。倒過來說,如果較浮動的H按加至比起封頂位還要高的時候,就會有可能改為選擇P按。在一般的P =5%情況之下,P減去百份點之後,利率通常都會低過2.5%(即一般封頂位)。 所以,H按和P按如何選擇,就取決於當時利率的浮動,並且計算不同情況之下那一個利率比較低再作決定。 按揭回贈 利息以外,申請人亦要考慮按揭回贈的金額。按揭回贈一般都是會以現金回贈的方式,並以整筆貸款額的一定百分比去計算,變相亦即是借得越多回贈得越多。 現在,一般的銀行都會做1%貸款額的現金回贈,例如按揭貸款借...

立即 WhatsApp ROOTS上會!

如果大家對於買樓或申請按揭有任何疑問,或者想了解更多置業相關的資訊,ROOTS上會都是你的最佳資訊站。立即聯絡我們了解更多!

近期熱話

其他文章分類